Black& White Framed Tray

$ 26.99

24.41 " X 1.5 " X 10.63 "